Kontrolės komisija

Kontrolės komisija prižiūri ir teikia išvadas apie VGTU SA savivaldos institucijų, VGTU SA struktūrinių vienetų bei VGTU SA įsteigtų juridinių asmenų finansus ir veiklą.

Kontrolės komisiją sudaro trys nariai (nebent Visuotinė konferencija nustato kitą nelyginį Kontrolės komisijos skaičių), išrinktų Visuotinėje konferencijoje ne ilgiau nei dviem kadencijoms pusantrų metų laikotarpiui. Iki Visuotinės konferencijos pabaigos Kontrolės komisija išsirenka pirmininką, kuris vadovauja komisijos darbui iki kitos Visuotinės  konferencijos.

Kontrolės komisijos nariu gali būti išrinktas kiekvienas VGTU SA narys. Jie negali tuo pačiu metu būti VGTU SA Prezidentu, VGTU SA Valdybos ir CB nariu, FSA valdymo organo nariu, taip pat VGTU SA darbuotoju ar įsteigtų juridinių asmenų vadovu.

Kontrolės komisija:

 • tikrina ir vertina VGTU SA savivaldos institucijų, VGTU SA padalinių bei VGTU SA įsteigtų   juridinių   asmenų   veiklos   teisėtumą,   tikslingumą   bei   efektyvumą,   teikia atitinkamoms institucijos su tuo susijusias išvadas;
 • oficialiai, privalomai aiškina Įstatus tais atvejais, kai tarp skirtingų VGTU SA struktūrų kyla ginčų ar neaiškumų dėl Įstatų interpretavimo;
 • inicijuoja neeilinę Visuotinę konferenciją ir Prezidento atstatydinimą, jeigu nustato VGTU SA savivaldos institucijų bei VGTU SA padalinių esminius veiklos pažeidimus;
 • atsiskaito Visuotinei konferencijai, teikdami ataskaitas apie savo veiklos rezultatus.
 • Kontrolės komisija atlieka VGTU SA ar atskirų VGTU SA padalinių veiklos patikrinimus savo iniciatyva, Visuotinės konferencijos pavedimu arba Valdybos prašymu.
 • VGTU SA savivaldos institucijos, VGTU SA padaliniai, VGTU SA įsteigti juridiniai asmenys Kontrolės komisijai pareikalavus, privalo jai pateikti prašomus duomenis bei dokumentus.
 • Kontrolės komisijos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip pusė jos narių. Kontrolės komisijos darbą organizuoja komisijos pirmininkas.
 • Visi sprendimai Kontrolės komisijoje priimami balsų dauguma.
 • Kontrolės komisijos nariai gali dalyvauti VGTU SA savivaldos institucijų posėdžiuose stebėtojo teisėmis ir tuo atveju, kai posėdis yra uždaras.
 • Likus daugiau kaip 3 mėnesiams iki Visuotinės konferencijos, daugiau nei ½ Kontrolės komisijos narių įteikus atsistatydinimo raštus, šaukiama Neeilinė Visuotinė konferencija.
 • Kontrolės komisija netenka įgaliojimų, jeigu šių įstatų nustatyta tvarka buvo pareikštas nepasitikėjimas ir Visuotinė konferenciją ją atstatydino. Nuo momento kai Valdyba pareiškia nepasitikėjimą Kontrolės komisija iki neeilinės Visuotinės konferencijos sprendimo jos pareigas eina Valdybos įgaliotas(-i) asmuo(-ys). Jei neeilinė Visuotinė konferencija išrenka naują komisiją, ji savo pareigas pradeda eiti Įstatuose numatyta tvarka.

Šiuo metu kontrolės komisijos sudėtį sudaro:

Pirmininkė Aurelija Busilaitė
Gabrielė Sinkevičiūtė
Justina Petrovaitė