Visuotinė konferencija

Visuotinė konferencija yra aukščiausia VGTU SA savivaldos institucija.  Visuotinę konferenciją sudaro FS konferencijos išrinkti delegatai. Delegatai turi lygias balso teises.

Fakulteto seniūnai (FS) renka ir deleguoja su balso teise į Visuotinę konferenciją po 3 delegatus ir papildomai po 1 delegatą nuo kiekvieno 250 atstovaujamo fakulteto studentų skaičiaus (fakulteto studentų skaičiaus liekana didesnė už 125 apvalinama iki 250, lygi 125 ir mažesnė apvalinama iki 0).

Visuotinė konferencija vadovaujasi Įstatais  ir Darbo reglamentu.

 • Eilinę Visuotinę konferenciją ne rečiau nei du kartus per pusantrų metų prezidento kadenciją šaukia Valdyba. Valdyba nustato ataskaitinės–rinkiminės Visuotinės konferencijos datą. Numatyta, kad viena jų vyksta spalio arba lapkričio mėn., o kita – balandžio – gegužės.
 • Neeilinę Visuotinė konferenciją gali inicijuoti 1/2 Valdybos narių, Kontrolės komisija arba Prezidentas.
 • Neeilinę Visuotinę konferenciją Valdyba šaukia, jeigu to reikalauja 2/3 Valdybos narių. Neeilinė Visuotinė konferencija privalo būti sušaukta ne vėliau kaip mėnuo po sprendimo priėmimo (neįskaitant atostogų ir egzaminų sesijų laikotarpius).
 • Visuotinė konferencija yra teisėta ir jos metu priimti nutarimai galioja, kai dalyvauja daugiau nei 1/2 visų balso teisę turinčiųjų. Jeigu Visuotinėje konferencijoje nėra narių kvorumo, šių įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiama pakartotinė Visuotinė konferencija, kuri turi teisę priimti nutarimus neįvykusios Visuotinės konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek balso teisę turinčiųjų dalyvauja.

Visuotinė konferencija:

 • priima, keičia ir papildo įstatus;
 • tvirtina metinę VGTU SA veiklos ir finansinę ataskaitas, kontrolės komisijos ataskaitą;
 • tvirtina tikslus,  pagrindinius uždavinius ir veiklos strategiją;
 • skelbia Prezidento rinkimo FS konferencijose rezultatus.
 • slaptu balsavimu pusantrų metų kadencijai renka Kontrolės komisijos narius;
 • išklauso, svarsto ir tvirtina Prezidento bei Kontrolės komisijos ataskaitas;
 • sprendžia Prezidento ir Kontrolės komisijos narių įgaliojimų atšaukimo klausimą;
 • Visuotinė konferencija įveda arba panaikina nario mokestį bei nustato jo dydį;
 • priima sprendimą dėl VGTU SA, FSA reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo;
 • svarsto ir priima VGTU SA narystės nacionalinėse organizacijose klausimus;
 • svarsto ir priima sprendimus kitais šiuose įstatuose nurodytais veiklos klausimais bei klausimais, kurie nėra tiesiogiai pavesti kitoms savivaldos institucijoms.
 • Kiekviena FS konferencija turi po vieną fiksuotą Prezidento rinkimų balsą, visi FS konferencijų fiksuoti balsai sudaro bendrą balsų skaičių.  Daugiausiai FS konferencijos delegatų balsų surinkęs kandidatas į prezidento postą gauna vieną FS konferencijos balsą. Jei kandidatai surenka po vienodą FS konferencijos delegatų balsų skaičių, jiems skiriama po vieną fiksuotą FS konferencijos balsą. Jei, paskelbus FS konferencijų balsavimo rezultatus kandidatai surenka vienodą fiksuotų FS konferencijų balsų kiekį, Visuotinė konferencija slaptu balsavimu pusantrų metų kadencijai renka Prezidentą iš po lygiai balsų surinkusių kandidatų sąrašo;
 • Sprendimai dėl VGTU SA ar FSA reorganizavimo, likvidavimo, pertvarkymo Prezidento atstatydinimo, įstatų keitimo, narystės nacionalinėse organizacijose bei kitų klausimų, kuriuos Visuotinė konferencija pripažįsta ypatingos svarbos yra priimami 2/3 Visuotinėje konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Kiti Visuotinės konferencijos sprendimai priimami 1/2 Visuotinėje konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Klausimai pripažįstami esantys ypatingos svarbos Visuotinėje konferencijoje1/4 dalyvaujančių delegatų balsų dauguma.
 • Likus nemažiau kaip 45 dienoms iki Visuotinės konferencijos, apie ją turi būti paskelbta viešai VGTU SA skelbimų stenduose, elektroninėje svetainėje bei pranešta seniūnams, o likus nemažiau kaip 7 dienoms iki Visuotinės konferencijos, turi būti viešai paskelbtas Visuotinės konferencijos darbotvarkės projektas.
 • Visuotinės konferencijos posėdis yra viešas, jeigu Visuotinė konferencija nenusprendžia kitaip.

Visuotinės konferencijos protokolus galite rasti čia.