Fakulteto seniūnų konferencija

FS konferencija yra aukščiausias SAF valdymo organas.  FS konferenciją sudaro fakulteto akademinių grupių seniūnai (arba jų įgalioti asmenys) ir fakulteto doktorantų atstovas – FS konferencijos delegatai. Delegatai turi lygias balso teises.

FS konferencija vadovaujasi Įstatais ir Darbo reglamentu. FS konferencija turi būti sušauktą ne anksčiau nei 45 ir ne vėliau kaip 7dienos iki Visuotinės konferencijos.

FS konferencija:

 • Išklauso, svarsto ir tvirtina metinę SAF finansinę ir veiklos ataskaitas;
 • Slaptu balsavimu vienerių metų kadencijai renka SAF pirmininką;
 • Slaptu balsavimu pusantrų metų kadencijai renka VGTU SA Prezidentą;
 • Sprendžia SAF Pirmininko įgaliojimų atšaukimo klausimą;
 • Renka delegatus į Visuotinę konferenciją iš FS konferencijoje dalyvaujančių delegatų;
 • Tvirtina studentų atstovus;
 • Steigia papildomas pagalbines institucijas prie SAF bei jas likviduoja;
 • Nagrinėja įvairius SAF narių pasiūlymus, susijusius su SAF studentų teisėmis ir interesais;
 • Svarsto ir priima sprendimus kitais šiuose įstatuose nurodytais SAF veiklos klausimais bei klausimais, kurie nėra tiesiogiai pavesti kitoms savivaldos institucijoms.
 • Sprendimai dėl SAF Pirmininko atstatydinimo bei kitų klausimų, kuriuos FS konferencija pripažįsta ypatingos svarbos yra priimami 2/3 FS konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Kiti FS konferencijos sprendimai priimami 1/2 FS konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma. Klausimai pripažįstami esantys ypatingos svarbos 1/4 FS konferencijoje dalyvaujančių delegatų balsų dauguma;
 • Eilinė FS konferencija vyksta ne rečiau kaip 2 kartus per metus. FS konferenciją šaukia ir jos datą nustato fakulteto Studentų atstovų susirinkimas.
 • Neeilinę FS konferenciją gali inicijuoti 1/2 fakulteto studentų atstovų, SAF pirmininkas, 1/3 fakulteto akademinių grupių seniūnų, 2/3 Valdybos narių. Neeilinė FS konferencija privalo būti sušaukta ne vėliau kaip 1 mėn. po sprendimo priėmimo (neįskaitant atostogų ir egzaminų sesijų laikotarpius). Neeilinei FS konferencijai taikomos tokios pat taisyklės kaip ir eilinei FS konferencijai, išskyrus 5.21 punktą
 • Jei iki eilinės FS konferencijos yra likę mažiau kaip 1 mėn., neeilinė FS konferencija yra laikoma eiline. Joje sprendžiami ir įprasti klausimai.
 • Likus nemažiau kaip 14 dienų iki FS konferencijos, apie ją turi būti paskelbta viešai  SAF skelbimų stenduose, elektroninėje svetainėje bei pranešta seniūnams, o likus nemažiau kaip 5 dienoms iki FS konferencijos, turi būti viešai paskelbta ir preliminari FS konferencijos darbotvarkė.
 • FS konferencija yra teisėta ir jos metu priimti nutarimai galioja, kai dalyvauja daugiau nei pusė visų balso teisę turinčiųjų. Jeigu FS konferencijoje nėra narių kvorumo, šių įstatų nustatyta tvarka turi būti šaukiama pakartotinė FS konferencija, kuri turi teisę priimti nutarimus neįvykusios FS konferencijos darbotvarkės klausimais, nesvarbu, kiek balso teisę turinčiųjų dalyvauja.
 • Pakartotinė FS konferencija turi būti surengta per 20 dienų po neįvykusios FS konferencijos, tačiau negali vykti tą pačią dieną, iškart po neįvykusios FS konferencijos.
 • FS konferencijos posėdis yra viešas, jeigu FS konferencija nenusprendžia kitaip.