BENDRA INFORMACIJA APIE BENDRABUTĮ

Norintys gyventi bendrabutyje prašymus dekano vardu pristato priėmimo komisijai (CR204) arba savo fakulteto dekanatui. Fakultetuose prašymus nagrinėja dekano paskirti darbuotojai. Gyvenamosios vietos paskyrimas įteisinamas fakulteto dekano potvarkiu.

Informacinėje duomenų bazėje atsiradus bendrabučio vietos skyrimo potvarkiui, būsimasis gyventojas kreipiasi į UAB ,,ECONOMUS atsakingus darbuotojus dėl nuomos sutarties sudarymo.

Nuomos sutarties sudarymui:

Apgyvendinimo sutartis.

Šeimyninis bendrabučio kambarys toks, kurio bent du gyventojai yra susiję tarpusavyje santuokiniais ar jiems prilygstančiais ryšiais, arba kuriuose gyvena vaikų, arba giminaičiai.

Kaip gauti vietą šeimyniniame bendrabutyje?

1 žingsnis. Jei nori gyventi šeimyniniame bendrabutyje prašymus VGTU Studentų atstovybės vardu ir dokumentų, suteikiančių gauti šeimyninį bendrabutį, kopijas pristatyk VGTU Studentų atstovybės centrinėje būstinėje (Plytinės g. 7A).
2 žingsnis. Prašymus nagrinėja VGTU SA prezidento įgaliota komisija.
3 žingsnis. Kai iš VGTU Studentų atstovybės gauni atsakymą, kad tau paskirta vieta šeimyniniame bendrabutyje, turi nueiti į savo dekanatą, kur ManoVGTU sistemoje užregistruojamas šeimyninio bendrabučio gavimas.
4 žingsnis. Apie bendrabučio skyrimą pažymima ManoVGTU informacinėje sistemoje.
5 žingsnis. Vykti į Economus (Saulėtekio al. 25) ir pasirašyti nuomos sutartį.
6 žingsnis. Nuomos sutarties sudarymui reikia turėti:

 • asmens dokumentą;
 • dvi foto nuotraukas dokumentams;
 • dokumentą, patvirtinantį avansinio mokesčio sumokėjimą
 • atsiskaitomąją sąskaitą.

Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint gauti šeimyninį kambarį

 1. Prašymas
 2. Paso kopijos
 3. Santuokos liudijimo kopija (arba jam prilygstantis dokumentas) (giminaičiams pateikti nereikia)
 4. Esant vaikams jų gimimo liudijimo kopijas (tik pagimdžiusioms)
 5. Būsimų mamų pažymą apie nėštumą (tik besilaukiančioms vaiko)
 6. Raštiški gyventojų sutikimai dėl apgyvendinimo tame pačiame šeimyniniame bendrabučio kambaryje;

Prašymas šeimyniniam bendrabučiui gauti

Sutikimas dėl apgyvendinimo šeimyniniame bendrabučio kambaryje

Prioriteto balai

Fakt. grupė Nr. Faktas, kriterijus Prioriteto balas
Mokymosi vieta S1 Abu sutuoktiniai arba giminaičiai yra VGTU studentai +2
Vienas sutuoktinis arba giminaitis yra VGTU, o kitas kitos Lietuvos valstybinės mokymo įstaigos studentas +1
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas bedarbis (turi būti atitinkama pažyma iš darbo biržos arba iš Sodros) 0
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas dirbantis (nėra pažymos nei iš darbo biržos (arba Sodros), nei iš mokymo įstaigos) 0
Šeima/vaikai S2 VGTU studentas arba jo sutuoktinis (arba giminaitis) turi vaiką (skaičiuojama kiekvienam vaikui) +1
S3 Vienas iš sutuoktinių ar giminaičių yra našlaitis (skaičiuojama kiekvienam sutuoktiniui ar giminaičiui) +1

Šeimyninių bendrabučių skyrimo tvarka

 1. Studentui vietą šeimyniniame bendrabutyje įsakymu skiria VGTU SA prezidentas. Įsakyme nurodomas šeimos (gyventojų) skaičius, jų vardai ir pavardės bei leidimo gyventi bendrabutyje laikotarpis. Laikotarpio pabaiga negali viršyti jo studijų pabaigos.
 2. Šeimyninių bendrabučių nuomos sutartys sudaromos vieneriems metams.
 3. Studentai, prašymus šeimyniniams bendrabučiams gauti, turi teisę pateikti bet kuriuo studijų laikotarpio metu.
 4. Šeimyninį bendrabutį gali gauti giminaičiai.
 5. Studentai, prašymus šeimyniniams bendrabučiams gauti, dokumentus pateikia VGTU SA centrinėje būstinėje (Plytinės g. 7A). VGTU SA turi teisę prašyti papildomos informacijos apie prašymus pateikusius asmenis.
 6. Studentai, kurie prašo vietos šeimyniniame bendrabutyje, atsakymą iš VGTU SA gauna ne vėliau kaip per savaitę.
 7. Jei VGTU SA suteikia kambarį, vienam iš sutuoktinių/giminaičių šeimyninį kambarį potvarkiu skiria atitinkamo fakulteto dekanatas. Šiuo atveju (kai potvarkyje pažymėta, kad skiriamas šeimyninis kambarys), sumažėja ne fakulteto, o VGTU SA disponuojamų laisvų kambarių skaičius.
 8. Gavęs vietą šeimyniniame bendrabutyje, studentas turi apsigyventi joje per 12 darbo dienų. Neapsigyvenęs per nurodytą laiką asmuo, netenka teisės į bendrabutį.
 9. Nuomos mokestis šeimyniniuose bendrabučiuose mokamas kas mėnesį.
 10. Studentas gali pratęsti šeimyninių bendrabučių nuomos sutartį.
 11. Siekiant išvengti neteisėtos šeimyninių bendrabučių kambarių kaitos, kasmet iki spalio 1 dienos šeimynininio kambario gyventojai privalo atvykti į VGTU SA Centrinį biurą patvirtinti savo sutikimo tęstinumą.

Šeimyninių bendrabučių tvarka parengta pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabučiių vietų skirstymo ir skyrimo tvarkos aprašą patvirtintą 2006 m.birelio 23 d. Rektoriaus įsakymas Nr. 415.

Nuo 2016.06.06 galioja nauja VGTU SA šeimyninių bendrabučio kambarių skyrimo tvarka, kurios aprašą galite rasti čia: PDF

Prieš pasiraant sutartį būtinai susipažink su Bendrabučių vidaus tvarkos taisyklėmis.
Po sutarties pasirašymo tu jau esi visateisis bendrabučio gyventojas.

eimyninis bendrabu?io kambarys toks, kurio bent du gyventojai yra susij? tarpusavyje
santuokiniais ar jiems prilygstan?iais ryiais, arba kuriuose gyvena vaik?, arba giminai?iai.Kaip gauti viet? eimyniniame bendrabutyje?1 ingsnis. Jei nori gyventi eimyniniame bendrabutyje praymus VGTU Student? atstovyb?s vardu
ir dokument?, suteikian?i? gauti eimynin? bendrabut?, kopijas pristatyk VGTU Student? atstovyb?s
centrin?je b?stin?je (Centriniai r?mai 212).
2 ingsnis. Praymus nagrin?ja VGTU SA prezidento ?galiota komisija.
3 ingsnis. Kai i VGTU Student? atstovyb?s gauni atsakym?, kad tau paskirta vieta eimyniniame
bendrabutyje, turi nueiti ? savo dekanat?, kur ManoVGTU sistemoje uregistruojamas eimyninio
bendrabu?io gavimas.
4 ingsnis. Apie bendrabu?io skyrim? paymima ManoVGTU informacin?je sistemoje.
5 ingsnis. Vyksti ? Saul?tekio b?st? (Saul?tekio al. 25, http://bendrabutis.vgtu.lt/index.php/
kontaktai ) pasirayti nuomos sutart?.
6 ingsnis. Nuomos sutarties sudarymui reikia tur?ti:
asmens dokument?;dvi fotonuotraukas dokumentams;dokument?, patvirtinant? avansinio mokes?io sumok?jim? ? V? (700 Lt)atsiskaitom?j? s?skait?.Saul?tekio b?sto rekvizitai:
GAV?JAS V? „SAUL?TEKIO B?STAS“
?MOKOS KODAS 103035
?MOKOS PAVADINIMAS u gyvenamosios vietos nuom?
MOK?TOJAS ________________________________________
(bendrabu?io gyventojo vardas pavard?)
MOK?TOJO KODAS _____________________________
(bendrabu?io gyventojo asmens kodas)Prie pasiraant sutart? d?l eimyninio kambario, b?tinai susipaink su bendrabu?i? vidaus
tvarkos taisykl?mis http://bendrabutis.vgtu.lt/index.php/info-gyventojams/bendrosios-tvarkos-
taisykles
Po sutarties pasiraymo tu jau esi visateisis eimyninio bendrabu?io gyventojas.Dokumentai, kuriuos reikia pateikti norint gauti eimynin? kambar?Praymas
Pas? kopijos
Trij? paskutini? m?nesi? eimos pajamos
Santuokos liudijimo kopija (arba jam prilygstantis dokumentas) (giminai?iams pateikti nereikia)
Esant vaikams j? gimimo liudijimo kopijas (tik pagimdiusioms)
B?sim? mam? paym? apie n?tum? (tik besilaukian?ioms vaiko)
eimos sud?ties payma i seni?nijos (tik giminai?iams)1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.Praymo formaPrioriteto balaiPrioriteto
balas
Abu sutuoktiniai arba giminai?iai yra VGTU studentai
+2
Vienas sutuoktinis arba giminaitis yra VGTU, o
+1
kitas kitos Lietuvos valstybin?s mokymo ?staigos
studentas
Mokymosi
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas
0
S1
vieta
bedarbis (turi b?ti atitinkama payma i darbo biros
arba i Sodros)
Vienas sutuoktinis yra VGTU studentas, o kitas
-2
dirbantis (n?ra paymos nei i darbo biros (arba
Sodros), nei i mokymo ?staigos)
VGTU studentas arba jo sutuoktinis (arba giminaitis)
+2
S2
turi vaik? (skai?iuojama kiekvienam vaikui)
eima/vaikai
Vienas i sutuoktini? ar giminai?i? yra nalaitis
+2
S3
(skai?iuojama kiekvienam sutuoktiniui ar giminai?iui)Fakt? grup? Nr. Faktas, kriterijusFinansin?
pad?tisSumin?s pajamos (darbo umokestis, ?vairios paalpos
ir imokos bei s?lygin?s i t?v? eimos gaunamos
pajamos):S4

Pastaba. jei paymos nepateikiamos arba j?
nepakanka s?lygin?ms pajamoms nustatyti konkurso
atveju praymas gali b?ti i viso nenagrin?jamas

Iki 400 Lt

400600

600800

8001000

10001200

12001400

daugiau nei 1400

+3
+2
+1
0
-1
-2
-3
N*

*Nenagrin?jama

eimynini? bendrabu?i? skyrimo tvarka

1. Studentui viet? eimyniniame bendrabutyje ?sakymu skiria VGTU SA prezidentas. ?sakyme
nurodomas eimos (gyventoj?) skai?ius, j? vardai ir pavard?s bei leidimo gyventi bendrabutyje
laikotarpis. Laikotarpio pabaiga negali viryti jo studij? pabaigos.

2. eimynini? bendrabu?i? nuomos sutartys sudaromos vieneriems metams.

3. Studentai, praymus eimyniniams bendrabu?iams gauti, turi teis? pateikti bet kuriuo studij?
laikotarpio metu.

4. eimynin? bendrabut? gali gauti giminai?iai.

5. Studentai, praymus eimyniniams bendrabu?iams gauti, dokumentus pateikia VGTU SA centrin?je
b?stin?je (SRC 212). VGTU SA turi teis? prayti papildomos informacijos apie praymus
pateikusius asmenis.

6. Studentai, kurie prao vietos eimyniniame bendrabutyje, atsakym? i VGTU SA gauna ne v?liau
kaip per savait?.

7. Jei VGTU SA suteikia kambar?, vienam i sutuoktini?/giminai?i? eimynin? kambar? potvarkiu skiria
atitinkamo fakulteto dekanatas. iuo atveju (kai potvarkyje paym?ta, kad skiriamas eimyninis
kambarys), suma?ja ne fakulteto, o VGTU SA disponuojam? laisv? kambari? skai?ius.

8. Gav?s viet? eimyniniame bendrabutyje, studentas turi apsigyventi joje per 12 darbo dien?.
Neapsigyven?s per nurodyt? laik? asmuo, netenka teis?s ? bendrabut?.

9. Nuomos mokestis eimyniniuose bendrabu?iuose mokamas kas m?nes?.

10. Studentas gali prat?sti eimynini? bendrabu?i? nuomos sutart?.

eimynini? bendrabu?i? tvarka parengta pagal Vilniaus Gedimino technikos universiteto bendrabu?i? viet? skirstymo ir
skyrimo tvarkos apra? patvirtint? 2006 m. birelio 23 d. rektoriaus ?sakymas Nr. 415.