VGTU Student? atstovyb? si?lo stipendij? skyrimo pakitimus

2011-04-23

Daugiau nei 20 % suma?jusio stipendij? fondo pasekm?s ver?ia dar kart? rimtai apsvarstyti esminius stipendij? ir paalp? skyrimo tvarkos punktus. Reaguodami ? student? nusiskundimus ir si?lymus d?l stipendij? paskirstymo u .m. rudens semestro rezultatus VGTU SA sudar? darbo grup? skatinam?j? ir vardini? stipendij? skyrimo tvarkai tobulinti. Student? atstovai analizuodami susidariusi? situacij? bei student? nusiskundimus ?velg? ias pagrindines problemas:

  • Apribojimas leidiantis skirti tik vien? vardin? stipendij? fakulteto kurse;
  • Neadekvatus stipendij? paskirstymas;
  • Maa dalis student? gaunan?i? skatinam?sias stipendijas;
  • Didel? dalis fondo skiriama vardin?ms stipendijoms;
  • D?l vardini? stipendij? skyrimo tvarkos (III laipsnio vardin? Rektorato stipendija gaunama nuo 9,5 svertinio vidurkio), tokio pa?io dydio stipendijas gauna studentas, pvz.: su 9,8 (nes negavo vardin?s stipendijos) ir studentas su 8,5 svertiniu vidurkiu.
  • Skatinam?j? stipendij? skyrimas tik valstyb?s finansuojamiems nuolatini? studij? studentams;
  • Stipendijos skirstomos pagal student? svertinius vidurkius, o ne pagal prioritetin? eil?.

Darbo grup? teikia stipendij? ir paalp? skyrimo bei stipendij? paskirstymo tvarkos aprao pakeitim? paket?.

1. Sudaryti galimyb? visiems studentams (mokantiems ir nemokantiems u studijas, it?stini? ir nuolatini? studij? form?) pretenduoti gauti vardines ir skatinam?sias stipendijas. iuo metu VGTU stipendij? fond? sudaro l?os tik i nuolatini? studij? valstyb?s finansuojam? student? (po 325 Lt per metus). Siekiant ?gyvendinti ? si?lym? tokio dydio suma b?t? iskai?iuojama i vis? student? studij? ?mok?. i pataisa lemt? stipendij? fondo padid?jim? ypatingai tose studij? programose, kuriose esama daug u studijas mokan?i? student?, o it?stini? studij? studentams jos apskritai b?t? pradedamos mok?ti. To pasekoje, did?t? vis? student? motyvacija siekti aukt? studij? rezultat?.

2. Vardines stipendijas skirti i atskiro fondo. Vardin?ms ir aukto sportinio meistrikumo stipendijoms formuoti atskir? fond?, kuris b?t? dotuojamas i kit? VGTU biudeto l??, taip tuo pa?iu padidinant bendr? stipendij? fond?. Pretenduoti gauti vardin? stipendij? gal?t? visi studentai net ir negaunantys skatinamosios stipendijos. Jie savo paraikoje prival?t? nurodyti nuopelnus, u kuriuos mano es? verti gauti vardin? stipendij?. Galutin? sprendim? priimt? komisija sudaryta i administracijos ir student? atstov? (student? atstovai sudaryt? 50% komisijos nari?).

3. Persirstant l?as didinti stipendij? fond?:

a) Atsisakyti minimali? imok? pirmo kurso studentams pirmajame semestre, kadangi i imoka nesusijusi su studij? metu pasiektais rezultatais ir n?ra reikminga didinant studij? prieinamum?. ios l?os b?t? ?traukiamos ? bendr?j? stipendij? fond? ir perskirstomos 2-4 kurso studentams arba perkeliamos ? antrojo semestro pirmo kurso student? stipendij? fond?.

b) Nemok?ti skatinam?j? stipendij? liepos ir rugpj??io m?nesiais, nes vasaros metu studij? procesas nevyksta, iskyrus praktikas, kuri? ?vertinimai skai?iuojant svertin? vidurk? n?ra ?traukiamas. To pasekoje rudens ir pavasario semestrais stipendijos b?t? mokamos po 5 men?sius, atsivelgiant ? galimyb? vasaros metu usitikrinti finansin? stabilum? ir kitais b?dais, pvz., darbas.

4. Skatinam?sias stipendijas skirti prioritetin?s eil?s principu. Visi tos pa?ios specialyb?s, to pa?io kurso studentai pagal savo svertinius vidurkius b?t? surikiuojami ? prioritetin? eil?. 30 proc. tam kursui ir specialybei skirt? l?? b?t? skiriama 2,5 BSI (325 Lt) arba 2 BSI (260 Lt) (alternatyvus variantas) stipendijoms, o likusi?j? 70 proc. 1,5 BSI (195 Lt) arba 1 BSI (130 Lt) (alternatyvus variantas).

Pastaba. Renkantis alternatyv? variant? kurs kas daugiau student? gaut? skatinam?sias stipendijas.

i? savait? Student? atstovyb?s socialini? ir akademini? reikal? atstovai, sureng? susitikimus su akademini? grupi? seni?nais bei gav? papildom? komentar? elektroniniu patu apie esam? stipendij? skyrimo tvark? tobulinim?, dar kart? pervelgs si?lymus ir pateiks savo pozicij? Rektorato pos?dio metu, balandio 27 dien?, tre?iadien?.

Laukite rezultat?. VGTU SA – u studentik? rytoj?.

Stipendij? pasiskirstymas pagal kursus

Stipendij? pasiskirstymas pagal studij? sritis

VGTU SA informacija

 

Rašyti komentarą